ميلياريا (عرق جوش)

index.asp?id_=21813181  بعلت انسداد مجاری عرق ایجاد شده و به دو صورت عرق جوش سفید و قرمز میباشد.که در ناحیه سر و گردن وتنه نوزاد ( سفید) ودر نواحی چین دار نوزاد مانند گردن کشاله ران وزیر بغل (قرمز)وعلل آن افزایش عرق در نوزاد است.

درمان: دوری از گرما ورطوبت -پوشیدن لباس نازک و حمام کردن با آب ولرم در تابستان  در صورت رعایت نکردن ممکن است عفونت استافیلوکوکی به آن اضافه شود.

         

/ 0 نظر / 5 بازدید