داروهای غير مجاز در بيماران فاويسم ( باقلايی)

Thiazolesulfone

Probencid

Nitrofurazone

Dimercaprol

Acetanilid

Toluidine Blue

Quinine

NSAIDs*

Furazolidone

Aminopyrine

Trinitrotoluene

Quinacrine

Para aminosalicylic acid

Hydroxychloroquine

Ascorbic acid(large dose)

Urate Oxidase

Quinidine

Penicillamine

Isobutyl nitrate

Aspirin

Vitamin K

Sulfasalazine

Pentaquine

Methylene Blue

Benzocaine

Sulfanilamide

Sulfacetamide

Phenacetin

Nalidixic acid

Chloramphenicol

Menadiol

Sulfametoxazole

Phenazopyridine

Naphtalene

Chloroquine

Salazosulphapyridine

Sulfapyridine

Phenylhydrazine

Nitridazole

Dapsone(Doses above 200 to 300 mg/day)

Sulfonamides

Primaquine

Nitrofurantoin

Diazoxide

/ 0 نظر / 158 بازدید