درمان سکسکه وعلاج اسهال ودرد گلو وفایده روغن زیتون از زبان دکتر جوانمرد

گر ترا سکسکه افتاد بجان                       که نشد دوایش درمان

      سنجد وشیره بهم معجون کن۱                هق هق سکسکه را بیرون کن

       آبدوغ گل سرخ وکشمش                        معده را شسته کند رفع عطش

       فصل گرماست غذای فقرا                       هم به بیماری اسهال شفا

      شیر و انجیر بجوشان در هم ۲                    که شود درد گلو را مرهم

      سینه و حنجره را سازد باز                       شش شود نرم و گشاید آواز

     همه هنگام دو کس بیمارند                      درد پرهیز خوراکی دارند

     تندرستی که نماید پرهیز                         هم مریضی که خورد از همه چیز

      هیچ درمان جهت درد جگر                         نیست از روغن زیتون بهتر

      شب بخور روغن زیتون بخواب                     که نماید تن و جان را شاداب

                    صبح با رقص زبستر برخیز

                   قر بده غمزه بیا عشوه بریز

                   پای کوبی کن و دست افشانی

                   شاد زی یکسره تا بتوانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ۱- مقداری آرد سنجد در شیره انگور مخلوط کرده تا سفت شود بقدر فندق

      هر نیم ساعت یکی خورده شود.

    ۲- انجیر خشک چند دانه صبح در شیره بجوشانید صاف کرده جهت گلو درد

       و بهز شدن حنجره و صدا خوبست. 

/ 0 نظر / 20 بازدید